Voorwaarden

Deze overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing bij De Wit verhuur.

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden hebben de termen met hoofdletters de navolgende betekenis:

 1. Algemene Verhuurvoorwaarden: deze Algemene Verhuurvoorwaarden;
 2. Verhuurder: de besloten vennootschap De Wit verhuur, de gebruiker van deze voorwaarden;
 3. Huurder: iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van bedrijf op beroep of rechtspersoon als (potentiele) klant van Verhuurder of met wie Verhuurder of Overeenkomst sluit.
 4. Partijen: Huurder en Verhuurder;
 5. Overeenkomst: De tussen Verhuurder en Huurder aangegane huurovereenkomst(en) waarop deze Algemene Verhuurvoorwaarden, van toepassing zijn, vastgelegd in een schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een door Huurder geplaatste order, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van Verhuurder, dan wel, bij gebrek daarvan, de factuur of aflever bon;
 6. Huurperiode: de totale duur van de huur van het Gehuurde aan de Huurder, bestaande uit de dag van terbeschikkingstelling (bezorging door Verhuurder of ophalen door Huurder), de Gebruiksdag(en) en de dag van retour (ophalen door Verhuurder of terugbrengen door Huurder); indien op- en afbouw is overeengekomen, maakt de tijd benodigd voor op – en afbouw door Verhuurder deel uit van de Huurperiode;
 7. Gehuurde: de door Huurder gehuurde artikel(en) Waaronder, indien van toepassing, door Huurder ten behoeve van het gebruik van gehuurde artikelen gekochte verbruikszaken, zoals dranken en anderen consumptiegoederen;
 8. Gebruiksdag(en): de dag(en) die Huurder aangeeft waarvoor hij het Gehuurde ter beschikking wenst te hebben, als rekeneenheid voor de huurprijs
 9. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Huurder aan Verhuurder verschuldigd is.
 10. Gegevens: van een offerte en de Overeenkomst deel uitmakende beschrijvingen, afbeeldingen, technische informatie, handleidingen en dergelijke.
 11. Gebrek: een aan Verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het Gehuurde, dat reeds voor terbeschikkingstelling aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de terbeschikkingstelling ligt, waardoor het gehuurde of een deel daarvan niet (naar behoren) functioneert.
 12. Schriftelijk: tevens elektronisch dataverkeer, zoals per e-mail verstaan.
 13. Webshop: de webshop van Verhuurder
 14. Bevoegde vertegenwoordiger: een medewerker welk vermeld staat in het uittreksel handelsregister van de kamer van koophandel als tekenbevoegd.

Naam bedrijf: Schildersbedrijf Ad de Wit/de Wit Verhuur
Adres: Burg. Boumanstraat 3
Postcode Woonplaats: 4306 CP, Nieuwerkerk
E-mailadres: info@addewit.nl
Telefoonnummer: 0111 64 15 55
KvK-nummer: 22025266
Btw-identificatienummer: NL807052863BO1

De Wit verhuur is de werkmaatschappij van Ad de Wit welke is gevestigd op hetzelfde adres met het KvK nummer: 22025266.

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Verhuurder in de webshop, op iedere offerte van Verhuurder, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Middels acceptatie op de website van Verhuurder, gaat Huurder met de toepasselijkheid van de Algemene Verhuurvoorwaarden akkoord.
 • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Verhuurder aan Huurder zijn bevestigd.
 • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Verhuurder en Huurde gesloten Overeenkomst, en deze Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Huurder is uitgesloten.
 • Inontvangstneming van de gehuurde artikelen mag door Verhuurder worden begrepen als akkoord van de Huurder met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.
 • Verhuurder is bevoegd eenzijdige wijzigingen in deze Algemene Verhuurvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarde door Verhuurder aan Huurder zijn verzonden in werking.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Verhuurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen Verhuurder en Huurder in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Alle aanbiedingen van Verhuurder in de webshop op de website en alle door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Uitgebrachte offertes vervallen 14 dagen na dagtekening offerte, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende aanbieding of offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze aanbieding of offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
 • Alle verhuurprijzen getoond door Verhuurder op de website en in offertes zijn in dagprijzen in euro’s per stuk van het betreffende artikel 9tenzij vastgestelde verpakkingseenheden zijn vermeld) per Gebruiksdag, exclusief (milieu-)heffingen, transport-, energie-, verzekerings-, schoonmaak- en op – en afbouwkosten en worden getoond exclusief BTW. Aan het einde van het orderproces op de website en in offertes wordt het totaal verschuldigde orderbedrag inclusief BTW weergeven.
 • De vermelde prijzen van de artikelen op de website van Verhuurder gelden indien schoon retour. Indien de gehuurde artikelen niet schoongemaakt retour komen, zullen hiervoor schoonmaakkosten per artikel, zoals vermeld op de website van Verhuurder, in rekening worden gebracht
 • Offerte voor bijkomende kosten zoals transport en op- en afbouwkosten geschiedt op aanvraag.
 • Verhuurprijzen op de website en in offertes zijn gebaseerd op een dag voor de gebruik dag(en) ophalen, een dag na de Gebruiksdag(en) retourneren. Voor elke dag/dagdeel eerder ophalen/bezorgen en/of laten retourneren/ophalen op verzoek van Huurder kan Verhuurder een door Verhuurder te bepalen toeslag per dag in rekening brengen ter hoogte van de huurprijs per Gebruiksdag
 • Huurprijzen en prijzen voor overige diensten zijn gebaseerd op de geldende omstandigheden op datum offerte. Deze prijzen binden Verhuurder slechts voor een periode van 14 dagen na datum offerte.
 • Verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, (milieu-)heffingen, in- en uitvoerrechten of andere belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.
 • Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering tijdens normale omstandigheden en normale werkuren tussen 8.00 en 18.00 uur.
 • Verhuurder mag van de juistheid van door Huurder verstrekte gegevens uitgaan.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding of de offerte van Verhuurder binden Verhuurder niet.
 • Door Verhuurder verstrekte Gegevens blijven eigendom van Verhuurder, mogen zonder de schriftelijke toestemming van Verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Verhuurder worden geretourneerd. Verhuurder behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 • De door Verhuurder verstrekte Gegevens zijn met zorg samengesteld, maar dienen als aanduiding, waarbij zich kleine afwijkingen kunnen voordoen waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 • Een aanbieding of offerte vervalt indien de te verhuren artikelen waarop deze betrekking heeft niet beschikbaar zijn voor de door Huurder aangeduide Huurperiode.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vangt de Huurperiode aan op de datum en het tijdstip van de overeengekomen terbeschikkingstelling: indien Huurder het Gehuurde bij Verhuurder ophaalt: op het tijdstip waarop de gehuurde artikelen zoals vermeld in de orderbevestiging door Verhuurder aan Huurder wordt overhandigd  indien Verhuurder het Gehuurde bezorgt: op het tijdstip waarop Verhuurder de gehuurde artikelen  zoals vermeld in de orderbevestiging op de overeengekomen locatie aan Huurder ter beschikking heeft gesteld.
 • De Huurperiode omvat de totale duur van de huur van het Gehuurde aan de Huurder, bestaande uit de dag van terbeschikkingstelling (bezorging door Verhuurder of ophalen door Huurder), de Gebruiksdag(en) en de dag van retour (het tijdstip van ophalen door Verhuurder of het tijdstip van terug ontvangst van Huurder.)Indien eerder wordt bezorgd/opgehaald door Huurder en/of later wordt geretourneerd/opgehaald door Verhuurder en/of  indien op- en afbouw is overeengekomen, maken de extra dagen en maakt de tijd benodigd voor op- en afbouw door Verhuurder deel uit van de Huurperiode.
 • Tijdens de Huurperiode draagt Huurder zorg voor en de risico’s van het Gehuurde. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling is Huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk door welke oorzaak dan ook en voor kwaliteitsvermindering door toedoen van Huurder en voor alle hieruit voor Verhuurder voortvloeiende schade. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt op- en afbouw voor risico van Huurder.
 • Indien Huurder de gehuurde artikelen niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen Huurperiode daadwerkelijk afneemt, is Huurder desondanks de volledige huurprijs verschuldigd.
 • Huurder dient op zijn of haar kosten zorg te dragen dat, tijdig vóór de ter beschikking stelling van het Gehuurde beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen indien van toepassing. Niet voldoen hieraan geeft geen recht op annulering of ontbinding van de Overeenkomst.
 • Voor elke dag/dagdeel dat het Gehuurde niet, niet tijdig, niet compleet of niet in de overeengekomen conditie voor Verhuurder gereed staat voor ophalen door Verhuurder of niet is geretourneerd, loopt de Huurperiode door en kan Verhuurder per dag een toeslag berekenenter hoogte van de huurprijs per Gebruiksdag
 • Indien Huurder het Gehuurde in gedeelten gereedzet voor ophalen, als gevolg waarvan Verhuurder in gedeelten moet ophalen, loopt de Huurperiode door tot het resterende deel na gereed melding door Huurder door Verhuurder is opgehaald en komen de hiermee gemoeide extra transport-, laad- en loskosten per (extra) rit voor rekening van Huurder.
 •  Indien is overeengekomen dat Verhuurder het transport (bezorgen en ophalen) verzorgt, bepaalt Verhuurder de transportmiddelen en transportwegen. De kosten van transport variëren per gebied/afstand, gelden voor bezorging tussen 9.00 en 18.00 uur en worden gecommuniceerd in de orderbevestiging. Standaard kilometer en bezorg tarieven zijn gepubliceerd op de website van Verhuurder. Deze kosten maken, indien van toepassing, een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 • Indien niet is overeengekomen dat Verhuurder het transport (bezorgen en ophalen) verzorgt, dient Huurder het gehuurde op een passende wijze en in een passend transportmiddel te vervoeren en draagt Huurder gedurende het transport (ophalen en terugbrengen) het risico voor verlies of beschadiging van het Gehuurde.
 • Huurder is verplicht na gebruik het Gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de artikelen in de transportkarren van Verhuurder, indien het Gehuurde daarin ter beschikking is gesteld. Dit geldt eveneens voor de Huurder aan wie de artikelen door Verhuurder worden bezorgd in transportkarren, maar zelf voor het lossen en laden zorgdraagt. De gehuurde artikelen dienen zorgvuldig gelost en geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
 • Indien op verzoek van Huurder bij het laden/lossen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Verhuurder, geschiedt dit voor risico van de Huurder.
 • Hoewel de opgegeven ter beschikkingstellingstijden zoveel mogelijk door Verhuurder in acht zullen worden genomen, gelden deze bij benadering en binden deze Verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het opgegeven terbeschikkingstellingstijdstip in tijdvakken worden aangeduid en zal deze nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
 • Verhuurder is bevoegd het Gehuurde in gedeelten ter beschikking te stellen. In voorkomende gevallen zal hierover met Huurder overleg worden gevoerd.
 • Tenzij schriftelijk bezorging is overeengekomen, wordt het Gehuurde ter beschikking gesteld af magazijn van Verhuurder.
 • Alle door Verhuurder bezorgde gehuurde artikelen worden op de door Huurder opgegeven locatie op de begane grond achter de deur afgeleverd. Indien Verhuurder het Gehuurde ophaalt, dient deze vanaf 08.00 uur ’s ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt en gereed voor transport klaar te staan. Indien hier niet aan is voldaan, wordt bij Huurder vanaf die datum en tijdstip de geldende huurprijs voor een Gebruik dag in rekening gebracht.
 • Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct via een verharde, goed begaanbare weg bereikbaar met de vrachtwagens van Verhuurder en de vervoermiddelen van Verhuurder dienen te kunnen parkeren bij een los- en/of laadpunt op maximaal 10 meter afstand van de begane grond, waarbij de ondergrond vlak -voor rollend materieel geschikt en bereikbaar is. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de begane grond of op een slechtere plaats dan in de vorige volzin omschreven, kan een toeslag in rekening worden gebracht. Transportkarren van Verhuurder blijven op de locatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders s overeengekomen, in welk geval extra transportkosten in rekening kunnen worden gebracht.
 • Indien bij de terbeschikkingstelling op verzoek van Huurder het Gehuurde op een andere plaats dan achter de deur op de begane grond ter beschikking moet worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.
 • Ingeval van bezorging door Verhuurder dient Huurder ervoor te zorgen dat de Huurder zelf of een schriftelijk gemachtigde persoon gedurende de afgesproken terbeschikkingstellingstijdvak aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde artikelen. Indien bij terbeschikkingstelling de Huurder of een schriftelijk gemachtigde persoon niet aanwezig is, heeft Verhuurder het recht om het Gehuurde mee terug te nemen. De Huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Verhuurder kan, na overleg met de Huurder, echter ook het Gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op Huurder de bewijslast hiervan.
 • Huurder dient het Gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Verhuurder te retourneren in dezelfde staat en in dezelfde aantallen als waarin zij het Gehuurde bij aanvang van de Huurperiode heeft ontvangen. De Huurder dient de artikelen in dezelfde conditie en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten en, indien van toepassing: transportkarren van Verhuurder te retourneren.
 • Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of verpakken kan door Verhuurder in rekening worden gebracht.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het Gehuurde door Huurder teruggebracht in het magazijn/opslag van Verhuurder of op afhaallocatie.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat hij of een door hem gemachtige gedurende de hierboven vermelde termijn aanwezig is voor teruggave van de artikelen, bij gebreke waarvan Verhuurder de artikelen toch voor risico van Huurder kan terugnemen.  
 • Controle op schade, reinheid en vermissing/manco’s van het gehuurde vindt om praktische redenen plaats direct na aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder. Huurder kan daarbij desgewenst aanwezig zijn, zodat Huurder een en ander kan controleren. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend. Het ophalen /in ontvangst nemen van het Gehuurde door Verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle.
 • Indien bij voornoemde controle schade, vermissing/manco’s, vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking van het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt Huurder hiervan indien hij niet aanwezig is, zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarin een termijn van 7 dagen wordt gegeven aan Huurder in geval van vermissing, de mogelijkheid om alsnog de ontbrekende artikelen te retourneren.
 • Schade aan het gehuurde komt geheel voor rekening van Huurder. De hoogte van de schade wordt vastgesteld in het magazijn van Verhuurder. Gelet op de aard van de werkzaamheden van Verhuurder zal schade aan het Gehuurde voor zover mogelijk direct verholpen worden. Indien de reparatiekosten de waarde van het desbetreffende artikel van het Gehuurde overstijgt, zal het desbetreffende artikel vervangen worden. De nieuwwaarde zal in dat geval aan Huurder doorbelast worden. Onder schade wordt tevens verstaan het be- of verwerken van het gehuurde anders dan zoals het in originele staat ter beschikking is gesteld.  Na verloop van deze termijn wordt tot schoonmaak, reparatie en/of vervanging overgegaan en kunnen de kosten daarvan aan Huurder worden doorbelast.
 • Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Verhuurder worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Huurder in rekening te brengen.
 • Indien het Gehuurde om welke reden dan ook niet beschikbaar is, is Verhuurder gerechtigd tot terbeschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken voor zover de door Verhuurder te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. Dit levert geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden niet toegestaan.
 • Verhuurder is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt op- en afbouw voor rekening en risico van Huurder.
 • Indien artikelen deel uitmaken van het Gehuurde die energie en/of water ge-/verbruiken, is Huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energievoorzieningen (elektriciteit,bezine, diesel) en schoon water en is dat ver-/gebruik voor rekening van Huurder. Bij onjuist gebruik van energievoorzieningen, resulterend in schade, zal de schade worden doorberekend conform artikel 8.1.
 • Huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder apparatuur die deel uitmaakt van het Gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de bij het Gehuurde aanwezige gebruikersinstructies en volgens deze te handelen.
 • Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van sloten, af gesloten ruimten, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het Gehuurde. Huurder dient er op toe te zien dat het gehuurde niet onbeheerd achterblijft.
 • Schade aan het Gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het Gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.
 • Het door Huurder veranderingen aanbrengen aan en of verrichten van reparaties aan het Gehuurde is niet toegestaan.
 • Huurder verplicht zich ertoe Verhuurder te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Verhuurder hiervoor te vrijwaren.
 • Verhuurder kan de voldoening van een waarborgsom van Huurder verlangen. De waarborgsom wordt door Verhuurder vastgesteld in evenredigheid met de Huurperiode en de waarde van het Gehuurde. Deze waarborgsom is Huurder alsdan aan Verhuurder verschuldigd en dient uiterlijk voor aanvang van de Huurperiode door huurder te zijn voldaan.
 • Indien Huurder verlenging van de Overeenkomst wenst, dient de Huurder, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging een aanvullende waarborgsom te voldoen.
 • De waarborgsom zal, indien van toepassing, worden verrekend met kosten en schade die voortvloeien uit de verplichtingen van Huurder uit hoofde van artikelen 5.4 (niet afname gehuurde) 6 en 5.7 (doorlopen huur bij niet tijdig retour/niet tijdig gereed voor retour en bij niet volledig gereed voor retour), 5.3 (op – en afbouw voor rekening en risico Huurder), 6.4 (lossen/laden voor risico Huurder),11.1 (Betaling) en 8.1 en 13.2 (Aansprakelijkheid voor schade)
 • De waarborgsom mag door Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het Gehuurde.
 • Indien Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Verhuurder de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de waarborgsom is voldaan en/of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding.
 • Indien Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Verhuurder de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de waarborgsom is voldaan en/of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding.
 • Betaling van het Gehuurde, inclusief de waarborgsom indien overeengekomen, dient zonder korting, opschorting of verrekening plaats te vinden op de door Verhuurder aangegeven wijze, en uiterlijk op het moment van terbeschikkingstelling. Tenzij anders overeengekomen, kan Verhuurder gehele of gedeeltelijke (ingeval Huurder consument is tot maximaal 50% van het orderbedrag) vooruitbetaling verlangen.
 • Betaling van bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het Gehuurde inclusief ter beschikking gestelde verpakking, dient contant te geschieden bij het retourneren van het Gehuurde, voor zover de op grond van artikel 10 voldane waarborgsom niet toereikend is. Ontvangt Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling giraal geschieden. De beslissing om giraal te laten betalen is voorbehouden aan Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten, totdat Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 • In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
 • Zodra Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,0% per maand of gedeelte daarvan, dan wel, ingeval Huurder een (rechts)persoon is handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf, de wettelijke handelsrente indien deze hoger is. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van Huurder. Indien Huurder een (rechts)persoon is die handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing. In dat geval is Huurder een vergoeding verschuldigd van 15 % van de vordering.
 • Door Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
 • Het gehuurde wordt geacht aan de Overeenkomst zoals vastgelegd in de Orderbevestiging te beantwoorden. Huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van het Gehuurde te onderzoeken of het Gehuurde beantwoordt aan de Overeenkomst conform de door Huurder ontvangen orderbevestiging.
 • Uiterlijk waarneembare gebreken (waaronder begrepen aantallen, hoedanigheid, deugdelijkheid)., die bij in ontvangstneming worden geconstateerd, dienen onmiddellijk, althans binnen 3 uur na inontvangstneming, en Gebreken die ten tijde van voornoemde controle niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden dienen binnen 48 uur na ontdekking hiervan gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld. De gehuurde artikelen worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst zoals vastgelegd in de orderbevestiging te zijn afgeleverd, indien en voor zover niet anders is gemeld.
 • Verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende meldingen te controleren.
 • Een Huurder die het Gehuurde niet bij terbeschikkingstelling heeft onderzocht/gecontroleerd, wordt geacht met hetgeen ter beschikking is gesteld akkoord te zijn gegaan.
 • Verhuurder zal zich uiterst inspannen, indien gemeld is binnen 3 uur, dezelfde dag Gebreken op te lossen.
 • Eventuele klachten na de voornoemde schriftelijke melding dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de Huurperiode.
 • Het indienen van een klacht zal Huurder nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen, noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
 • Ieder vorderingsrecht van Huurder jegens Verhuurder in verband met klachten vervalt indien:
 1. De Gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen aan Verhuurder zijn gemeld of Verhuurder anderszins niet in staat gesteld is om na tijdige melding de klachten direct te verhelpen;
 2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Verhuurder verleent aan een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
 3. Huurder de artikelen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, gebruikt of indien zij de artikelen heeft gebruikt onder voor de artikelen ongeschikte omstandigheden;
 4. Huurder zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verhuurder aan de artikelen reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/laten uitvoeren;
 5. Een artikel na ontdekking van een gebrek in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking het gebruik van het artikel wordt voortgezet.
 6. Aan Verhuurder geen controlemogelijkheid op locatie is geboden.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en vermissing van tot het gehuurde behorende artikelen, voorgevallen tijdens de Huurperiode, ongeacht of Huurder verwijtbaar gehandeld heeft. Schade of vermissing/manco’s laat de retourverplichting van Huurder onverlet.
 • Huurder kan op verzoek bij Verhuurder het schaderisico voor door Verhuurder aan te geven artikelen afkopen middels een separaat overeen te komen schadeafkoopregeling of af te sluiten schadeverzekering.
 • In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau en een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overleggen.
 • Bij diefstal en/of vermissing van het Gehuurde, is Huurder gehouden de schade aan Verhuurder te vergoeden conform het bepaalde in artikel 8.1. Daarnaast blijft Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld omzet- en/of winstderving).
 • De aansprakelijkheid van Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging, waaronder brand- en overige materiele schade van zaken van Huurder en letselschade aan personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan een gehuurd artikel of door opzet of grove schuld van Verhuurder. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg-)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet – en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien Verhuurder aansprakelijk is, zal iedere aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt zijn tot 3 maal de netto huurfactuurprijs van het Gehuurde, dan wel het bedrag dat de verzekering van Verhuurder in dat specifieke geval uitkeert of het bedrag waartoe Verhuurder redelijkerwijs verzekerd behoorde te zijn.
 • Indien Verhuurder niet aansprakelijk is, zal Huurder Verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken van derden, personen namens Huurder of onder verantwoordelijkheid van Huurder handelend daaronder begrepen, voor schade ontstaan door of in verband met de Overeenkomst of het Gehuurde. behoudens in geval van opzet of grove schuld van leidinggevende personen van Verhuurder.
 • De bovenstaande schadeaansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevende en/of ondergeschikten van Verhuurder.
 • Elk vorderingsrecht van Huurder en/of derden vervalt door het verloop van één jaar na afloop van de schadedatum.
 • Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) Huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde artikelen voor de nakoming van de Overeenkomst door Verhuurder.
 • Tijdens overmacht worden de terbeschikkingstellings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 12 uur zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
 • Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
 • Nu de Overeenkomst betrekking heeft op een dienst als voorzien in artikel 6:230p BW waarin een bepaalde periode van nakoming is overeengekomen, is het voor Huurder, indien Huurder consument is, geldende wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen na sluiten van een overeenkomst niet van toepassing op de Overeenkomst.
 • Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het Gehuurde is Verhuurder gerechtigd, indien Huurder de Overeenkomst annuleert (opzegt), annuleringskosten in rekening te brengen bij Huurder, berekend op basis van onderstaande tabel:

 

Hoogte van het huurbedrag exclusief BTW

tot € 750

€ 750 –

€2500

>€ 2.500

  

Werkdagen tot terbeschikkingstelling

Dezelfde dag

100%

100%

100%

Tot 1 dag

50%

75%

85%

1 – 5 dagen

25%

50%

60%

5 – 10 dagen

0%

25%

35%

10+ dagen

0%

0%

0%

 • Wijzigingen in de Overeenkomst dienen uiterlijk 1 werkdag voor 15:00 uur voor de dag van aanvang van de overeengekomen Huurperiode/terbeschikkingstelling schriftelijk doorgegeven te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wijzigingen die later doorgegeven zijn, worden slechts aanvaard bij schriftelijke instemming zijdens Verhuurder. Indien een wijziging een annulering van bepaald artikel of deel van het Gehuurde inhoudt, behoudt Verhuurder het recht daarover -conform bovenstaande staffel en indien van toepassing- annuleringskosten in rekening te brengen.
 • De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.
 • Huurder is, behoudens Schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde artikelen te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 • Huurder zal Verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de artikel(en) in beslag wordt/(en) genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikel(en). Indien Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de artikel, dient zij Verhuurder hiervan onmiddellijk, dan wel binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. Bovendien zal Huurder aan Verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende artikel(en) zich bevindt/(en.
 • Bij beslag op (een deel van) de gehuurde artikel(en), (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Huurder, zal Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Verhuurder.
 • Indien er goede grond bestaat dat Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Huurder verplicht op het eerste verzoek van Verhuurder terstond genoegzame en in de door Verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang Huurder daaraan niet heeft voldaan, is Verhuurder gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 • Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de gerechtigdheid tot schadevergoeding op te schorten en/of met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 1. Huurder ook na ingebrekestelling waarbij een termijn voor nakoming van 14 dagen is gegeven niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen;
 2. na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan/zal kunnen voldoen;
 3. Huurder komt te overlijden, onder curatele gesteld wordt, diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of failliet verklaard wordt of surseance wordt uitgesproken of toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsanering.
 • Eventuele overige met Huurder gesloten overeenkomsten kunnen door Verhuurder alsdan eveneens met onmiddellijke ingang ontbonden worden.
 • Na ontbinding dienen alle gehuurde artikelen behorend tot het gehuurde direct aan Verhuurder geretourneerd te worden en Huurder stelt Verhuurder alsdan in staat om het Gehuurde terug te nemen.
 • Alle vorderingen jegens Verhuurder die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, kunnen niet aan derden worden overgedragen of verpand. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking en verhindert daarmee een rechtsgeldige overdracht of verpanding.
 • Verhuurder verwerkt de persoonsgegevens van (betrokken personen van) Huurder uitsluitend in overeenstemming met de op dat moment geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 • Huurder verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het Privacy Statement van Verhuurder dat is te downloaden via https://serve.nl/privacy-verklaring/
 • Indien Huurder een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf staat Huurder ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de bij of krachtens privacywetgeving gestelde voorschriften, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. 
 • Indien Huurder een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart Huurder Verhuurder voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Verhuurder wordt gehouden of waarvoor Verhuurder uit hoofde van wetgeving anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verhuurder daarvoor volledig schadeloos.
 • De informatie en artikelen die op de website van Verhuurder worden getoond, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Verhuurder kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op de website van verhuurder aanbrengen. In geen geval zal Verhuurder en/of derden aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade die samenhangt met het algemeen gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.
 • De rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met Verhuurder gesloten Overeenkomst, zullen worden berecht door de rechter die volgens het gewone recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 • De Europese Unie biedt aan consumenten een platform voor online beslechting van geschillen aan (Verordening (EU) nr. 524/2013 Online beslechting van consumentengeschillen):https://ec.europa.eu/consumers/odr.